BIP Radio Kielce

Informacja RODO - BIP Radio Kielce

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - art. 13 RODO

dla wszystkich uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach "Radio Kielce" S.A. w likwidacji z siedzibą w Kielcach, 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych jest: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „RADIO KIELCE” S.A. w likwidacji z siedzibą przy  ul. Radiowa 4,  25-317 Kielce, tel. 41 368 12 500, fax. 41 368 12 00, email; sekretariat@radio.kielce.pl
 2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres:
  Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach S.A. z siedzibą przy ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce,
  e-mail: artur.chrusciel@radio.kielce.pl,
  Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane:
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Radiem Kielce S.A. z którymi zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Rozgłośni Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt;
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 6. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.